WARUNKI GWARANCJI

1. Renoplast Sp. z o. o. ( zwana dalej Gwarantem) zapewnia, że wytwarzane przez nią produkty są dobrej jakości i odpowiadają publikowanym przez Gwaranta informacjom o tych produktach.

2. Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu wytwarzanych i sprzedawanych produktów na zasadach określonych postanowieniami niniejszych Warunków gwarancji oraz przepisami Kodeksu Cywilnego i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przy czym w przypadku umowy sprzedaży pomiędzy Gwarantem a Zamawiającym, zawartej przez Zamawiającego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej nie stosuje się przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli natomiast Zamawiającym jest konsument, gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza jego uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

3. Gwarancja na oferowane przez Gwaranta produkty/wyroby ujęte w cenniku wynosi 24 miesiące. Wyjątek stanowią:
- lakierowane profile okapowe, które objęte są 60 miesięczną gwarancją
- wyroby powstające wg wytycznych zleceniodawcy - okres gwarancji ustalany jest indywidualnie lub wynosi 24 miesiące

4. W przypadku wystąpienia wady dostarczonych produktów, Gwarant zobowiązany jest do wymiany wadliwych produktów.

5. Gwarant nie ma obowiązku wymiany produktów znajdujących się poza obszarem państwa, w którym znajduje się siedziba lub miejsce zamieszkania Zamawiającego, chyba że produkty te znajdują się na terytorium RP.

6. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za błędy Zamawiającego oraz za błędy projektowe i wykonawcze osób trzecich.

7. Gwarancji podlegają wyłącznie wyroby, które zostały zabudowane zgodnie z ich przeznaczeniem i dostarczoną przez Gwaranta instrukcją montażu.

8. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia, przed rozpoczęciem montażu, dostarczonych produktów pod kątem występowania w nich ewentualnych, widocznych gołym okiem, usterek, lub uszkodzeń. W przypadku wykrycia przez Zamawiającego jakichkolwiek wad lub usterek, Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Gwaranta w terminie 14 dni od dostawy towaru oraz do powstrzymania się od montażu dostarczonych produktów.

9. W przypadku rozpoczęcia montażu wyrobów obarczonych wadami, o których mowa w ustępie poprzedzającym, Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za te wady oraz nie ponosi odpowiedzialności za wady i koszty będące następstwem montażu.

10. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady dostarczonych produktów inne niż wskazane w przepisie art. 578 Kodeksu cywilnego. W szczególności Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za:
a) wady będące następstwem niewłaściwego montażu, niewłaściwego zastosowania, lub niewłaściwego użytkowania dostarczonych wyrobów,
b) wady będące następstwem uszkodzeń mechanicznych,
c) wady będące wynikiem niewłaściwego transportowania i magazynowania produktów przez Zamawiającego,
d) wady wynikające z użycia niewłaściwych narzędzi do obróbki i montażu dostarczonych produktów.

11. Procedura reklamacji:
a) Zamawiający potwierdzając dostawę ma obowiązek sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem pod względem ilości i jakości zamówionego towaru. Wszelkie niezgodności z zamówieniem należy udokumentować pisemnie na dokumencie odbiorowym lub osobnym dokumencie, sporządzonym na tą okoliczność.
b) Reklamacje dotyczące wad jawnych dostarczonego materiału należy zgłosić w terminie 14 dni od dostawy towaru, w formie pisemnej, listem poleconym.
c) Reklamacje jakościowe należy zgłosić pisemnie, listem poleconym. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
- numer dokumentu dostawy;
- rodzaj reklamowanego towaru;
- dokładny opis przedmiotu reklamacji (w miarę możliwości również zdjęcie reklamowanego produktu);
d) W przypadku reklamacji jakościowych Gwarant w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia, wyśle swojego przedstawiciela celem oceny przedmiotu reklamacji.
e) W przypadku wad ukrytych reklamacje jakościowe należy zgłosić niezwłocznie po wykryciu wady, jednak nie później niż 3 dni od jej wykrycia.
f) Gwarant wszelkie reklamacje jakościowe będzie rozpatrywał w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 15 dni roboczych od daty poprawnie zgłoszonej reklamacji. W razie potrzeby Gwarant zwróci się do Zamawiającego o uzupełnienie informacji potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji, przy czym termin wskazany w zdaniu poprzedzającym wynosi wówczas 15 dni roboczych od dnia otrzymania wszelkich informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

12. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Gwarantem a Zamawiającym jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Gwaranta.

13. Jeżeli Zamawiającym jest konsument, ust. 12 nie ogranicza prawa Zamawiającego do wytoczenia sprawy przed Sądem, którego właściwość miejscowa wynika z ustawy.